Phalaenopsis bellina
Välkommen till Karlstads Orkidéklubb

Hem  Möten  Medlem  Styrelsen  Stadgar  Galleri  Odlingsdata  Artiklar  Länkar  Protokoll

Stadgar

Karlstads Orkidéklubb (KORK)
2003-09-04

§ 1 reviderad vid årsmöte 2007-03-10
§ 5 reviderad vid årsmöte 2009-04-25
§ 6 reviderad vid årsmöte 2011-03-03
§ 1 togs bort vid årsmöte 2020-12-05
varvid resterande paragrafer numrerades från 1

§ 1. Karlstads Orkidéklubb har till syfte att under kamratliga och enkla former verka för att;
a. ordna föredrag och diskussioner, minst fyra gånger per år, för att bland medlemmar och allmänhet sprida kunskap om och väcka intresse för orkidéer, såväl vilda som odlade.
b. ordna exkursioner och studiebesök för medlemmar och andra intresserade personer.
c. söka värna och vårda den vilda orkidéfloran, såväl i Sverige som i andra länder.

§ 2. Karlstads Orkidéklubbs löpande angelägenheter handhas av en styrelse, som består av minst 5 ledamöter och 2 suppleanter, bland vilka styrelsen själv utser sekreterare.
Val av styrelse gäller, där ej annat bestäms, på två år för ordinarie ledamöter, och på ett år för suppleanter. Hälften av de ordinarie ledamöterna inklusive ordförande väljs ena året. Övriga ordinarie ledamöter inklusive kassör väljs andra året.

§ 3. Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen på kallelse av ordföranden eller i hans ställe sekreteraren eller då två ledamöter påkalla det. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen företräds av ordföranden och kassören var för sig.

§ 4. Styrelsen skall föra räkenskaper, som vederbörligen avslutas för kalenderår och senast en månad innan årsmötet, överlämnas för revision, samt avge årsberättelse.
Revisorerna skall vara minst två.
Revisionsberättelse skall delgivas styrelsen senast en vecka innan årsmötet.

§ 5. Klubben sammanträder i mars eller april månad till årsmöte.
Kallelse till årsmötet meddelas på Karlstads Orkideklubbs hemsida.
På årsmötet skall förekomma:
a. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
b. Val av justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera protokollet.
c. Styrelsens årsberättelse.
d. Revisionsberättelse.
e. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
f. Fastställande av medlemsavgiften.
g. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
h. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
i. Val av revisorer.
j. Ärenden som av styrelsen föreläggs årsmötet.

Vill medlem underställa årsmötet förslag, skall detta ingivas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Rösträtt må utövas endast av personligen närvarande medlem.
Val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär.

§ 6. Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas av årsmötet med 2/3- dels majoritet.
Sådant ändringsförslag skall före den 15 februari skriftligen ingivas till styrelsen.

Dessa stadgar har antagits vid första årsmötet 2003-09-04.